Пољопривредна саветодавна служба ЈагодинаПољопривредна стручна служба Јагодина


Контакт

Адреса: Капетана Коче 21 35 000 Јагодина Република Србија
Телефон: +381 35 221-931
Фаx: +381 35 221-931
Е-маил: jagodinapss@open.telekom.rs
В. Д. Директор: Дипл.инг.пољ. Јасмина Филиповић
Веб: www.pssjagodina.rs

Особље

 

 

Директор:
Јасмина Филиповић, дипл.инг сточарства

  

Драган Јаковљевић, дипл.инг
Стручни сарадник за сточарств
о

Миланка Миладиновић, дипл.инг
Стручни сарадник за ратарств
о

 

Ружица Ђукић,
дипл. инг.
Стручни сарадник за заштиту биљ
а

Љиљана Јеремић,
дипл. инг.
Стручни сарадник за заштиту биљ
аДејан Јоцић, дипл.инг
Стручни сарадник за воћарство и виноградарство


Миодраг Симић, дипл.инг
Стручни сарадник за ратарств
о

Мира Миљковић, дипл.инг
Стручни сарадник за ратарство и повртарств
о

 Основни подаци о стручној служби

Основана је 15. 05. 1959. год. Оснивач је био тадашњи срез Белички у Светозареву(Јагодини) и ради као регионална пољопривредна стручна служба. Основни задатак пољопривредне стручне службе је унапређење пољопривредне производње, биљне и сточарске, на имањима пољопривредних произвођача, увођење нових сората хибрида пољопривредног биља и раса домаћих животиња као и увођење савремене технологије из области ратарства-повртарства,сточарства,воћарства-виноградарства ,заштите биља у производњу. Служба Пољопривредне стручне службе Јагодина ради све послове утврђене Законом о Пољопривредној служби Републике Србије, Законом о сточарству, Законом о Земљишту, Законом о заштити биља од биљних болести штеточина и корова и другим законским прописима. Служба ради и одређене послове по овлашћењима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као што су: производња приплодног материјала у сточарству, контрола извоза пољопривредних производа и издавање фитосанитарних уверења. Подручје рада Пољопривредне стручне службе Јагодина су подручја општина Поморавског региона(Јагодина,Параћин,Ћуприја,Свилајнац,Рековац и Деспотовац).Подручје обухвата 186 насељених места и има око 170.000 становника. У Поморавском региону има 158.000 ха пољопривредног земљишта од чега 112.610 ха ораница,15.327 ха воћњака и винограда и 30.0071 пашњака,ливада и осталог. Са аспекта природних услова како климатских тако и педолошких наше подручје је погодно за успешно организовње производње у свим областима пољопривреде. Равничарски део се простире долинама река Велике Мораве , Белице , Лугомира , Црнице,Раванице,Ресаве.На овом подручју заступљена је ратарско-повртарска и сточарска производња. Подручје општина Рековац,Деспотовац претежно је брдско па је ту више заступљена воћарско-виноградарска и сточарска производња. Рад наше службе се одвија по тачно утвђеним пословима и задацима и обављају га 7 дипломираних инжињера пољопривреде. Имамо и одговарајуће пословне и помоћне просторије, потребну лаболаторијску опрему, возила и информациони систем.

Стручне службе

Рад наше службе је подељен по одсецима и то:

• Служба за заштиту биља
• Служба за ратарство
• Служба за воћарство
• Служба за сточарство

Служба за заштиту биља

• здравствени прегледи пошиљки намењених извозу
• послови ДДД
• праћење појаве болести и штеточина и њихова прогноза
• пружање стручних савета
• (билтени, средства јавног информисања)
• примена стручних мера на одабраним газдинствима

Служба за ратарство

• агрохемијска анализа земљишта
• постављање микро, макро и демонстрационих огледа за различите културе (кукуруз, пшеница, јечам, тритикале)
• препорука најпогоднијег сортимента за различите микроклиматске и агроеколошке услове
• примена стручних мера на одабраним газдинствима

Служба за воћарство

• пружање стручних савета у виду билтена, путем средстава јавног информисања
• примена стручних мера на одабраним газдинствима

Служба за сточарство

• унапређење генетског материјала
• врши надзор и организује рад на вођењу матичне евиденције, селекције и контроле продуктивности квалитетне приплодне стоке у основним службама
• организовање селекцијских смотри, сточарских изложби
• примена стручних мера
• пружање стручних савета (билтени, ТВ и радио информисање)

Финансирање службе врши се делимично из аграрног буџета преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС а делимично од прихода са тржишта пружањем стручних услуга организацијама са нашег подручја. Услуге саветодавне службе за пољопривредне произвођаче су бесплатне. Надзор над радом пољопривредне службе врши Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде РС.

 Према подацима са сајта.Comments